I.

Preambule a obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují užívání aplikace CITYA, webových stránek CITYA, jež jsou umístěny na adrese https://www.citya.io/ a veškerých souvisejících služeb poskytovaných provozovatelem této aplikace a webových stránek, kterým je společnost CITYA mobility s.r.o., IČ 139 75 471, se sídlem Zaoralova 3045/1e, 628 00 Brno – Líšeň, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125886 (dále také jen „zprostředkovatel“ nebo „CITYA“ nebo „poskytovatel“ a poskytované služby dále „služby“, kdy tyto jsou dále rozvedeny v odst. 3. tohoto článku). Osoby vstupující do vztahů se zprostředkovatelem, na něž  se vztahují VOP, jsou dále označeny jen jako zákazník.

2. Zákazník je povinen se s VOP seznámit, tyto si důkladně přečíst a vyslovit souhlas jejich zněním, a to před získáním přístupu ke službám, ať již prostřednictvím aplikace CITYA, prostřednictvím webových stránek CITYA nebo jiným způsobem, který umožňuje zákazníkovi využívat služeb CITYA. V případě, že nebude vysloven souhlas s VOP, nebude zákazníkovi umožněno využívat služeb a nebude mu umožněn přístup do aplikace CITYA či na webové stránky CITYA a nebude možno tyto používat k objednání služeb. S těmito VOP je zákazník povinen se seznámit v případě, kdy služby CITYA bude objednávat prostřednictvím telefonického hovoru, kdy v takovém případě CITYA nebo třetí osoba, jež je specifikována v odst. 3 pořídí zvukový záznam.

3. CITYA zajišťuje služby buď jako zprostředkovatel, a to tam, kde budou poskytovány služby zákazníkům prostřednictvím třetích osob, které poskytují služby v oblasti dopravy, doručování, logistiky a dalších dopravních služeb buď  přímo nebo delegací na osoby odlišné od CITYA (dále jen „třetí osoby“) nebo jako poskytovatel, a to tam, kde zajišťuje CITYA služby, které sama svým jménem poskytuje, což jsou zejména služby příležitostné osobní silniční dopravy tak, jak je definováno v ustanovení § 2 odst. 11 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Poskytované služby umožňuji zákazníkům vyžádat si jejich poskytnutí právě prostřednictvím aplikace CITYA nebo na webových stránkách CITYA.

4. CITYA není držitelem licence na poskytování taxislužeb a neposkytuje svým jménem taxislužby. V případě poskytování služeb prostřednictvím třetích osob je CITYA jen zprostředkovatelem těchto služeb, kdy tato třetí osoba je držitelem licence na poskytování taxislužeb.

5. CITYA je oprávněna VOP jednostranně měnit, kdy o takové změně informuje prostřednictvím aplikace CITYA, prostřednictvím webových stránek CITYA, prostřednictvím emailu nebo jiným vhodným způsobem. Pokud nebude zákazník souhlasit se změnou VOP, nesmí využívat služby CITYA. Změna VOP je závazná v okamžiku informování dle věty první tohoto odstavce. 

6. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto VOP.

7. Tyto VOP jsou obecně platné a jsou zveřejněny na webových stránkách CITYA. Jestliže jsou VOP zveřejněny na webových stránkách CITYA, není zákazník oprávněn dovolávat se jejich neznalosti, neboť je jeho povinností se s aktuálními VOP seznámit a vyjádřit s nimi souhlas, jestliže chce využívat služeb.

8. Přijetím VOP není vyloučeno, že pro některé z poskytovaných služeb bude třeba přijetí zvláštní obchodních podmínek. V takovém případě obstojí VOP i takové zvláštní obchodní podmínky vedle sebe, pokud si vzájemně neodporují. V případě rozporu mezi VOP a zvláštními obchodními podmínkami budou mít přednost zvláštní obchodní podmínky, a to v tom rozsahu, v jakém jsou rozporné s VOP.

II.

Třetí osoby a vztah se zprostředkovatelem

1. Třetí osoby (definovány výše) mohou být jak fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, tak i osoby právnické, které jsou odlišné od zprostředkovatele. Pokud je využíváno třetích osob ke službám poskytovaným dle těchto VOP, jsou tyto poskytovateli a CITYA je tedy v takovém případě pouze zprostředkovatelem. Mezi poskytovatelem a zprostředkovatelem je v takovém případě pouze smluvní vztah, který nikterak nezakládá žádnou odpovědnost zprostředkovatele vůči zákazníkům. Zprostředkovatel má pouze takovou odpovědnost, která je v minimálním rozsahu stanovena právními předpisy a jež dopadá na postavení CITYA jako zprostředkovatele. Pro vyloučení pochybností tedy CITYA nikterak neodpovídá za služby poskytované třetími osobami či za jednání těchto osob, kdy takovou odpovědnost nesou výlučně tyto třetí osoby. V případě uzavírání smluv mezi CITYA a třetí osobou je třetí osoba na základě uzavřených smluv povinna mít platnou koncesi a platné oprávnění k přepravě osob, kdy v případě, že toto oprávnění nemá, je povinna o tom CITYA vyrozumět do 15 dnů ode dne pozbytí takového oprávnění či koncese. Jestliže třetí osoba nesjedná nápravu, společnost CITYA nebude služeb takové třetí osoby využívat. CITYA výslovně upozorňuje, že tyto třetí osoby nejsou v žádném vztahu nadřízenosti, podřízenosti či v jakémkoliv zaměstnaneckém či zaměstnavatelském vztahu k CITYA či k zaměstnancům CITYA. Zákazník je povinen dbát pokynů třetí osoby. Jestliže zákazník způsobí třetí osobě jakoukoliv škodu, není k její náhradě nikdy povinna CITYA.

2. CITYA může poskytovat služby spočívající v přijímání a zpracování plateb, a to včetně vystavování potvrzení, faktur a dokladů jménem třetích osob, kdy toto slouží zejména k tomu, aby mohlo být účtováno a hrazeno plateb na bankovní účty třetích osob, případně přímo společnosti CITYA za služby, které CITYA poskytuje. CITYA je oprávněna zmocnit osobu či osoby odlišné od CITYA k poskytování služeb dle tohoto odstavce namísto či společně vedle CITYA.

3. V případě, že je zákazník přihlášen do aplikace CITYA nebo přes webové stránky CITYA, mohou mu být zaslány před samotným zadáním poptávky služeb nabídky třetích osob, které jsou v blízkosti zákazníka. Zákazník není nijak povinen kteroukoliv z těchto nabídek přijmout. V případě zadání poptávky zákazníkem na službu CITYA nebo třetích osob, nejsou ani CITYA ani třetí osoby nikterak povinny tuto přijmout a tedy ani jedna ze stran nenese žádnou odpovědnost za takové nepřijetí. Jakmile bude zadána poptávka zákazníkem, která bude přijata třetí osobou nebo CITYA, je mezi těmito stranami uzavřena závazná smlouva, a to buď se zákazníkem a třetí osobou nebo se zákazníkem a CITYA, podle poptávaných služeb a jejího přijetí. Jakmile bude uzavřena závazná smlouva, může před nástupem do vozidla zákazník zrušit tuto či její část za poplatek ve výši 20% celkové ceny. V případě, že zákazník do vozidla nastoupí, je oprávněn zrušit závaznou smlouvu či její část za poplatek ve výši 100% celkové ceny. O přijetí poptávky bude zákazník vyrozuměn bezprostředně po jejím přijetí buď prostřednictvím aplikace CITYA nebo prostřednictvím webových stránek CITYA. Po poskytnutí služby může být zákazník pořádán o udělení hodnocení poskytnutých služeb či aplikace CITYA, rovněž tak je oprávněna třetí osoba či CITYA ohodnotit zákazníka. Žádná ze stran nenese žádnou odpovědnost za udělení či neudělení hodnocení a není k tomu ani povinna.

  

III.

Práva a povinnosti

1. Je jen povinností zákazníka, aby v případě využívání služeb dle těchto VOP měl zajištěno připojení buď k mobilní aplikaci CITYA nebo k webovým stránkám CITYA. Výlučně zákazník nese všechny poplatky a související platby, jež jsou vázány na internetové připojení, zařízení k připojení a další. Tyto poplatky nikdy nemohou být povinností CITYA a CITYA nenese žádnou odpovědnost, pokud zákazník nemá zajištěn přístup k aplikaci CITYA nebo webovým stránkám CITYA.

2. Jestliže má zákazník zájem na využívání služeb, poskytovaných dle těchto VOP, je povinen se zaregistrovat do aplikace CITYA či na webových stránkách CITYA a je povinen uvést všechny požadované informace řádně a zejména pravdivě. Zákazník, který se registruje do aplikace CITYA či na webových stránkách CITYA musí ke dni registrace dovršit věku osmnácti (18) let, tedy po dovršení plné svéprávnosti, v opačném případě mu nebude umožněna registrace. Pokud by došlo ke změně v legislativě, pro vyloučení všech pochybností je sjednána podmínka, že registrace bude umožněna pouze zákazníkovi, který dosáhne plné svéprávnosti. V případě registrace je ze strany zákazníka třeba sdělit požadované osobní údaje, telefonní číslo a emailovou adresu, s jejichž užitím dává zákazník registrací souhlas. Rovněž je zákazník povinen při registraci uvést alespoň jednu platební metodu, která je v aplikaci CITYA či na webových stránkách CITYA uvedena a po dobu platné registrace je povinen tuto platební metodu mít aktuální, v opačném případě může CITYA nebo třetí osoby odmítnou poskytování jakýchkoliv služeb, jež poskytují zákazníkovi.

3. Zákazník je povinen dodržovat při využívání služeb všech platných právních předpisů. Zákazník není oprávněn vytvořený účet jakkoliv převést či poskytnout třetí osobou v jakékoliv formě, ledaže je to výslovně písemně dopředu takový souhlas ze strany CITYA udělen. Zákazník není oprávněn založit si více registrací, kdy každá jednotlivá registrace na ni navazující vzniknuvší účet je veden pouze na jednu konkrétní osobu, zákazníka. Pokud dojde ke změně údajů na straně zákazníka, je zákazník povinen bezodkladně tyto údaje aktualizovat a tedy provést jejich změnu i ve svém zaregistrovaném účtu. V případě, že zákazník zjistí, že mu byl jeho účet odcizen či že se do jeho účtu někdo neoprávněně přihlásil, je povinen tuto skutečnosti oznámit CITYA, a to bezodkladně. 

4. Zákazník je povinen veškeré poplatky a platby, které mu v souvislosti s poskytování služeb vzniknou a k jejichž úhradě je povinen vůči CITYA či třetí osobě nebo jiným osobám, hradit řádně a včas. 

5. Výslovně se sjednává, že vedení účtu, registrace a užívání aplikace CITYA či webových stránek CITYA jsou pro zákazníka zdarma. Pokud by došlo ke změně a činnost dle tohoto odstavce se stala placenou, může tak CITYA učinit změnou těchto VOP, kdy zákazník je v případě nesouhlasu oprávněn od těchto VOP odstoupit, nadále mu však nebude v takovém případě umožněno užívat dále jeho registrovaný účet, ať již prostřednictvím aplikace CITYA či webových stránek CITYA. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na případné aktualizace aplikace CITYA či webových stránek CITYA, které jsou ke dni vydání těchto VOP zdarma.

6. V případě, kdy zákazník zadá do aplikace CITYA nebo na webové stránce CITYA poptávku, je tato nezávazná. V případě, kdy na základě poptávky bude zaslána nabídka, která bude zákazníkem přijata, stává se závaznou, ohledně případného zrušení se užije poplatků dle čl. II odst. 3 těchto VOP. Při zadání poptávky se zákazníkovi zobrazí orientační cena, která nemusí být konečnou cenou za službu, nejedná-li se o tzv. smluvní přepravu, kdy je zobrazená cena, cenou fixní. Cena za poskytnutí služby třetí osobou nebo CITYA je pouze orientační a její konečná výše závisí vždy na posouzení konkrétních podmínek, jako například, nikoliv však výlučně místo a čas poptání služby. V případě, že se zákazník nedostaví na místo dodání služby dle těchto VOP, je CITYA nebo třetí osoba oprávněna požadovat veškeré náklady spojené s dodáním služeb a rovněž poplatek ve výši 20% z ceny za poskytnutí služeb. V případě, kdy bude při dodání služby zákazník pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je třetí osoba nebo CITYA oprávněna odmítnout poskytnutí služby a má v takovém případě nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s dodáním služeb a poplatku ve výši 20% z ceny za poskytnutí služeb.

7. Po zadání poptávky je zákazník povinen provést úhradu všech poplatků a cenu za službu, kdy tuto platbu provádí CITYA pomocí platební metody, kterou zákazník zvolil ve svém účtu při registraci, případně platební metody, kterou zákazník ve svém účtu zvolil, a to po přijetí nabídky ze strany zákazníka. CITYA v takovém případě odešle po provedení platby daňový doklad buď prostřednictvím aplikace CITYA nebo na emailovou adresu, kterou určil zákazník při své registraci, nebo kterou posléze označil jako aktuální. Cena za službu je uvedena včetně příslušných poplatků, daní a DPH a daňový doklad toto zohledňuje.

8. Aktuální ceny a poplatky za poskytování služeb dle těchto VOP mohou být ze strany CITYA měněny, kdy k takové změně dává zákazník souhlas, jestliže učiní prostřednictvím aplikace CITYA nebo webových stránek CITYA poptávku na služby dle těchto VOP.

9. Po provedení poptávky a jejím přijetím ze strany CITYA nebo třetích osob je zákazník oprávněn tuto stornovat. Při provedení storno je CITYA oprávněna požadovat po zákazníkovi poplatek za storno, a to až do výše 100% ceny za poskytnutí služby včetně všech dalších souvisejících poplatků, a to dle vlastního uvážení. CITYA je oprávněna provést storno v případě, kdy zákazník nemá aktuální údaje uvedené u jeho účtu, zejména platební metodu, údaje o osobě aj. V případě, kdy dojde ke stornování ze strany třetí osoby, respektive řidiče takové osoby, je zákazník povinen akceptovat změnu této třetí osoby či řidiče třetí osoby, tedy akceptuje změnu smluvní strany v takovém případě. Taková změna bude zákazníkovi oznámena bezprostředně pomocí aplikace CITYA nebo webových stránek CITYA.

10. Zákazník si je vědom toho, že jeho poptávka je v případě poskytování služeb, kdy CITYA vystupuje pouze jako zprostředkovatel výhradně na řidiče třetích osob, pokud přímo tyto třetí osoby nejsou řidiči, poté přímo na tyto třetí osoby. Zákazník je povinen si počínat tak, aby nevznikla žádná škoda třetí osobě, řidiči, společnosti CITYA či v případě, kdy služby využívá více osob – zákazníků, také těmto osobám. V opačném případě nese odpovědnost za takové porušení výhradně zákazník a je povinen k náhradě případných škod. Pokud neposkytuje služby přímo CITYA, nenese CITYA žádnou odpovědnost za splnění povinnosti třetí osobou či řidičem třetí osoby, jakož nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou zákazníkovi či třetí osobě či řidiči třetí osoby. Pro vyloučení pochybností tedy není v případech dle tohoto odstavce CITYA povinna k jakékoliv součinnosti jakékoliv osobě při uplatňování jakýchkoliv nároků, a to bez výjimek. 

11. Zákazník odpovídá za jednání prostřednictvím svého registrovaného účtu. Zákazník je povinen počínat si vždy tak, aby nedošlo k poškození jména CITYA a aby nevznikla žádná škoda, která by mohla být jakkoliv přičitatelná CITYA. Zákazník výslovně bere na vědomí, že CITYA poskytuje služby dle těchto VOP, jak jsou a dle aktuální dostupnosti a tedy nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost služby či služeb, bez ohledu na to, jak dlouho tato nedostupnost bude trvat či jaký důvod takové nedostupnosti nastane. Pokud dojde k jakémukoliv výpadku aplikace CITYA nebo webových stránek CITYA, nenese CITYA žádnou odpovědnost za takový výpadek, ani za škody takovým výpadkem způsobené, a to bez ohledu na důvod takového výpadku. Žádná z omezení či vyloučení odpovědnosti dle těchto VOP se nedotýkají odpovědnosti, kterou nelze dle právních předpisů vyloučit.

12. CITYA neodpovídá za porušení smluvní povinnosti, civilní delikty aj., pokud vzniknou v souvislosti s poskytováním služeb dle těchto VOP, užíváním aplikace CITYA či webových stránek CITYA, a to jakýmkoliv způsobem, zejména však co se týče ušlého zisku, ztráty z prodeje nebo podnikání, ztrátu dohody nebo smlouvy, ztrátu očekávaných úspor, nemožnost použití nebo výpadek software, ztrát dat nebo informací, ztrátu nebo poškození pověsti nebo nepřímé a následné ztráty. Výslovně CITYA nedopovídá za ztráty nebo škody při transakcích třetích osob a zákazníka a dostupnost nebo správnost obsahů, produktů nebo služeb CITYA či třetích osob. Odpovědnost CITYA vůči zákazníkovi v případě, kdy dle těchto VOP, smluvního vztahu či právních předpisů je odpovědnost CITYA dána, je omezena na částku pět tisíc korun českých (5.000,- Kč).

13. V největším možném rozsahu povoleném právními předpisy neposkytuje CITYA žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na zákazníka omezení dle těchto VOP vztahovat.

14. Zákazník se zavazuje, že nebude: i) upravovat, kopírovat, připravovat odvozená díla, dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakékoliv duševní či jiné vlastnictví CITYA nebo jakékoliv materiály a software jakkoliv ve vlastnictví CITYA nebo nacházející se na webových stránkách CITYA, ii) odstranit jakákoliv vlastnická práva či jiné vlastnické zápisy společnosti CITYA nebo jakékoliv materiály a software jakkoliv ve vlastnictví CITYA nebo nacházející se na webových stránkách CITYA, iii) převádět materiály CITYA nebo jakékoliv přidružené materiály na jinou osobu nebo tyto zrcadlit na jiných stránkách či jiném serveru, iv) vědomě nebo z nedbalosti používat aplikaci CITYA nebo kteroukoliv z přidružených služeb způsobem, který zneužívá nebo narušuje sítě CITYA nebo jakoukoliv jinou službu, kterou CITYA poskytuje, v) používat aplikace CITYA nebo webové stránky CITYA k přenosu nebo zveřejňování jakéhokoliv obtěžujícího, neslušného, obscénního, podvodného, nezákonného nebo vulgárního materiálu, vi) používat aplikaci CITYA nebo webové stránky CITYA v rozporu s platnými právními předpisy, vii) užívat aplikaci CITYA nebo webové stránky CITYA k zasílání neoprávněné reklamy nebo spamu, viii) shromažďovat, kopírovat či jinak porušovat uživatelská data bez souhlasu zákazníka, ix) používat aplikaci CITYA nebo webové stránky CITYA takovým způsobem, který může narušovat soukromí, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích osob.

15. Zákazník stažením aplikace CITYA souhlasí se stažením a instalací aktualizací do svého zařízení, v němž má aplikaci CITYA staženu. Odvolat tento souhlas lze pouze tak, že zákazník odstraní aplikaci CITYA ze svého zařízení. O tomto není zákazník povinen CITYA nijak vyrozumívat. Má se za to, že odstraněním aplikace CITYA je odvolán souhlas dle tohoto odstavce a opětovnou instalací je opětovně udělen. 

IV.

Duševní vlastnictví, ochrana osobních údajů a odkazy

1. Duševní vlastnictví, jež je obsaženo v aplikaci CITYA, na webových stránkách CITYA nebo v jakýchkoliv jiných materiálech či kdekoliv, kdy je pravděpodobné, že se jedná o vlastnictví CITYA či osob, jež udělily licenci CITYA, je vlastněno CITYA nebo je CITYA licencováno. Veškeré takové duševní vlastnictví může zákazník stáhnout, prohlížet, používat a zobrazovat pouze pro svou osobní potřebu, tedy pro své soukromé a osobní použití. Zákazník není oprávněn jakákoliv práva sám či umožnit jiné osobě: kopírovat, udělovat licenci či podlicenci, měnit, distribuovat, vytvářet či přetvářet, prodávat, převádět nebo pronajímat, měnit či rozvíjet dále zdrojový kód aplikace CITYA nebo webových stránek CITYA či se snažit tento získat, či jakýmkoliv způsobem uplatňovat práva z duševního vlastnictví ve svůj prospěch, a to jak k aplikaci CITYA, webové adresy CITYA, jejím zdrojovým kódům nebo ke značce CITYA.

2. Jakákoliv činnost či poskytnutí jakékoliv služby dle těchto VOP nejsou převodem vlastnického práva k duševnímu vlastnictví, ale pouhým udělením omezené, odvolatelné, osobní, nepřenosné a nevýhradní licence, jež nemůže být zákazníkem udělena jakékoliv další osobě, k používání aplikace CITYA. Tato licence je odejmuta odstraněním aplikace CITYA nebo může být odejmuta ze strany CITYA, a to v případě, kdy bude zákazník porušovat, respektive pokud poruší některé z ustanovení těchto VOP, smlouvy s CITYA nebo třetí osobou či zákona.

3. CITYA jakožto správce zpracovává osobní údaje, kdy zásada ochrany osobních údajů ne dostupná na adrese https://www.citya.io/privacy-policy a je součástí těchto VOP. 

4. CITYA nemá povinnost a ani tak nečiní, co se týče kontroly odkazů, jež mohou být umístěny v aplikaci CITYA nebo na webové stránce CITYA a tedy za obsah těchto odkazů neodpovídá, jakož neodpovídá ani za případnou škodu, která může vzniknout zákazníkovi či jiné osobě, jestliže na takový odkaz klikne. Zahrnutí takových odkazů do aplikace CITYA nebo na webové stránky CITYA není schválením tohoto obsahu CITYA a není ani ze strany CITYA nijak kontrolováno či ověřováno. Používání takových odkazů je vždy rizikem zákazníka a zákazník tak činí výhradně na vlastní odpovědnost. 

V.

Ukončení

1. Zákazník je oprávněn kdykoliv vypovědět tyto VOP, a to tím, že odstraní svou aplikaci CITYA nebo zruší svůj učet CITYA. K tomuto není povinen nijak vyrozumět CITYA a může tak učinit libovolně. Takový postup nevylučuje, aby zákazník opětovně aplikaci CITYA nainstaloval či aby opětovně založil účet CITYA. 

2. CITYA může odmítnout poskytování služeb dle těchto VOP v případě, že ze strany zákazníka dojde k porušení VOP, smlouvy či zákona, a to bezprostředně poté, co na tuto skutečnost bude prostřednictvím aplikace CITYA, webové stránky CITYA nebo emailem upozorněn. Výslovně se sjednává, že CITYA není povinna poskytnout zákazníkovi pro odmítnutí poskytovat služby dle těchto VOP jakoukoliv lhůtu k odstranění závadného jednání zákazníka a je povinna o tomto zákazníka pouze vyrozumět. O tom, zda došlo k porušení dle tohoto odstavce, rozhoduje výlučně CITYA dle svého vlastního uvážení.

3. CITYA je oprávněna vypovědět tyto VOP či poskytování služeb dle těchto VOP libovolně dle svého vlastního uvážení, kdy o tomto je povinna pouze vyrozumět zákazníka v přiměřené lhůtě předem, a to formou emailu zákazníkovi či oznámením v aplikaci CITYA nebo na webových stránkách CITYA. 

4. Jestliže nelze provádět platby dle zákazníkem zvolené platební metody, může CITYA dočasně zablokovat přístup ke službám dle těchto VOP v aplikaci CITYA nebo na webových stránkách CITYA, a to až do úplné úhrady dlužné či dlužných částky/částek.

5. Jestliže dojde k výpovědi, nemá toto vliv na to, že je zákazník povinen uhradit všechny dlužné částky vůči CITYA či třetím osobám ve vztahu k poskytování služeb dle těchto VOP. Zákazník je povinen tyto závazky uhradit i po výpovědi a CITYA je oprávněna tyto vymáhat. 

VI.

Postup při řešení sporů a rozhodné právo

1. CITYA a zákazník se budou snažit spory řešit primárně mimosoudní cestou. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) zakotvuje systém tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (také ADR – alternative dispute resolution). Jedná se o metodu řešení sporů bez zapojení soudů. Spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy; s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

2. Tyto VOP, jakož i další smluvní vztahy odvozené se řídí a vykládají výlučně v souladu s českými právními předpisy, s vyloučením kolizních norem. Výslovně se vylučuje užití a aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980, neboli CISG. Pokud to není vyloučeno z povahy věci, sjednávají si strany výhradní jurisdikci českých soud. 

VII.

Závěrečná ustanovení a platnost VOP

1. Tato VOP nebo práva či povinnosti dle těchto VOP může CITYA převést na jinou osobu i bez souhlasu zákazníka. CITYA je rovněž oprávněna bez souhlasu zákazníka užít k plnění povinností třetí osoby, pokud tím nedojde ke snížení práv zákazníka, která nelze omezit. Zákazník není oprávněn VOP nebo práva či povinnosti dle těchto VOP či z nich vyplývající převést, postoupit či zadat jakékoliv osobě od zákazníka odlišné, neboť i užívání aplikace CITYA či webové stránky CITYA je vázáno výhradně na osobu zákazníka. 

2. Tato VOP jsou vydána dne 1.6. 2022, kdy od tohoto dne jsou závazná pro všechny zákazníky.